من یک پروژه دارم ک درمرحله ارماتوربندی فونداسیون است و فرداقراره بتن ریزی بکنه.مهندس ناظر هماهنگ کننده تاییدکرده.امامن ب عنوان ناظر معماری…

پرسش

من یک پروژه دارم ک درمرحله ارماتوربندی فونداسیون است و فرداقراره بتن ریزی بکنه.مهندس ناظر هماهنگ کننده تاییدکرده.امامن ب عنوان ناظر معماری زمانی ک فاصله بین ستون هاراچک میکردم متوجه شدم ک دریک محورفاصله کم است و درسایرمحورهابعضافاصله بیشتراست و بانقشه متفاوت.مجری میگویدانجاک فاصله کم است روی ستون بتنی راسنگ نمیکند و اپوکسی و یا ورق الومینیومی باضخامت چندمیل اجرامیکند.هرچندب نظر بنده این یک توجیه بیشترنیست خواستم بپرسم ک ایامن این موارد را باید ب شهرداری گزارش نمایم و موارداختلاف نقشه باانچه اجراشده را بیان کنم؟باسپاس ازوقتی ک میگذارید.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

مهندس جان این موارد را به ناظر هماهنگ کننده طوری گزارش کنید که مفهوم اعلام گزارش تخلف قبل از بتن ریزی فونداسیون را داشته باشد و سپس روی فتوکپی گزارشتان حتما از ناظر هماهنگ کننده رسید بگیرید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان این موارد را به ناظر هماهنگ کننده طوری گزارش کنید که مفهوم اعلام گزارش تخلف قبل از بتن ریزی فونداسیون را داشته باشد و سپس روی فتوکپی گزارشتان حتما از ناظر هماهنگ کننده رسید بگیرید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ