در صورتی که از مدیر آپارتمان به تنهایی رضایت محضری برای نیلینگ اخذ شود آیا ….

پرسش

در صورتی که از مدیر آپارتمان به تنهایی رضایت محضری برای نیلینگ اخذ شود آیا کفایت میکند ؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
خیر مهندس جان

بایستی سازنده از تک تک مالکین آن دستگاه آپارتمان مجاور و همچنیین در صورت فوت هر یک از مالکین از کلیه وراث آن مالک می بایستی رضایت محضری برای انجام نیلینگ اخذ نماید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    خیر مهندس جان

    بایستی سازنده از تک تک مالکین آن دستگاه آپارتمان مجاور و همچنیین در صورت فوت هر یک از مالکین از کلیه وراث آن مالک می بایستی رضایت محضری برای انجام نیلینگ اخذ نماید .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ