خواهان دعوا وقتی در دادگاه طرح دعوا تصرف عدوانی میکرد، خوانده به دلیل عدم وجود بینه ای در خصوص تصرف عدوانی، ادعا میکرد من مالک آنجا هستم و به…

پرسش

سلام مهندس جان ،شرمنده بدموقع مزاحم میشم، بنده … هستم که با آقای … بابت پرونده مشارکت در ساخت مزاحمتون شدیم، مهندس جان بعد از گوش دادن درس‌گفتار تصرف در جلسه هفتاد وسه،چند روزی هست سئوالی برایم ایجاد شده نتونستم پاسخ سئوال را پیدا کنم گفتم مزاحمتون بشم، شما در بازخوانی پرونده های تصرف فرموده بودید خواهان دعوا وقتی در دادگاه طرح دعوا تصرف عدوانی میکرد، خوانده به دلیل عدم وجود بینه ای در خصوص تصرف عدوانی، ادعا میکرد من مالک آنجا هستم و به استناد قاعده ید و ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف اماره مالکیت است، و می‌گفت باید خواهان اثبات کند که ملک تحت تصرف خوانده را مالک میباشد، درصورتیکه خواهان اگر سند داشت می‌توانست با استناد به سند ثبتی، مالکیت سبق را اثبات کند ولی به استناد اصل استصاحب، خواهان نمی‌تواند در مقابل اماره تصرف خوانده، قاضی را مجاب کند ولی وقتی خوانده ادعای خرید از خواهان می‌کند پس مطابق ماده ۳۷ قانون مدنی خوانده اقرار به خرید کرده و اماره تصرف دیگر استناد اقوایی در مقابل اقرار او نیست و با مبایعه نامه شفاهی نمی‌تواند بدون وجود شاهد ادعای مالکیت را ثابت کند، آیا مبایعه نامه شفاهی خوانده که بدون شاهد میباشد، خواهان را با طرح دعوا خلع ید میتواند برنده کند؟ و اگر شاهدی داشته باشد خوانده ، در دادخواست خلع ید باز میتواند بر خواهان دعوای خلع ید پیروز شود؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز
بنده در کانال توضیح دادم عنایت نفرمودید ،
ببینید صاحب سند ثبتی می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند و پیروز هم خواهد شد ، لیکن این موضوع حداقل ۱۸ ماه در دادگاه طول میکشد و وقتی متصرف که “آسمان جول” است قطعا دادخواست اعسار خواهد داد و شما بعد از تصرف و تخلیه نمی توانید اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف اخذ کنید ، یعنی عملا در دادن شکوائیه تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر میشود و شکایت حقوقی خلع ید هم بعد از گذشت حداقل ۱۸ ماه بدون دریافت هیچ اجرت المثلی آپارتمان شما را به شما تحویل خواهد داد ، منظور بنده این است !!

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس عزیز
  بنده در کانال توضیح دادم عنایت نفرمودید ،
  ببینید صاحب سند ثبتی می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند و پیروز هم خواهد شد ، لیکن این موضوع حداقل ۱۸ ماه در دادگاه طول میکشد و وقتی متصرف که “آسمان جول” است قطعا دادخواست اعسار خواهد داد و شما بعد از تصرف و تخلیه نمی توانید اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف اخذ کنید ، یعنی عملا در دادن شکوائیه تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر میشود و شکایت حقوقی خلع ید هم بعد از گذشت حداقل ۱۸ ماه بدون دریافت هیچ اجرت المثلی آپارتمان شما را به شما تحویل خواهد داد ، منظور بنده این است !!

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ