بابت داستان مبایعه نامه ماشین سانتافه، چطور مامور اظهار نامه برده به مکان طرف که نامشخص بوده ؟ مگه اظهار نامه میبرن نباید رسید از گیرنده بگیرند؟

پرسش

بابت داستان مبایعه نامه ماشین سانتافه، چطور مامور اظهار نامه برده به مکان طرف که نامشخص بوده ؟ مگه اظهار نامه میبرن نباید رسید از گیرنده بگیرند؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام‌ دوست گرامی
اولا اظهار نامه نبردند ، بنده گفتم فروشنده بهتر آن بود اظهار نامه به آدرس مندرج در حساب بانکی خریدار را میداد…… ، اگر مخاطب اظهار نامه را نگیرد ، الصاق میکنند به یک آدرسی در همان منطقه، همه اینها را در جلسات اولیه توضیح داده ایم .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام‌ دوست گرامی
    اولا اظهار نامه نبردند ، بنده گفتم فروشنده بهتر آن بود اظهار نامه به آدرس مندرج در حساب بانکی خریدار را میداد…… ، اگر مخاطب اظهار نامه را نگیرد ، الصاق میکنند به یک آدرسی در همان منطقه، همه اینها را در جلسات اولیه توضیح داده ایم .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ