اگر شرکت بدهکار مالی باشد نمیتواند از اموال شخصی مدیر عامل برداشت کنند در صورتی میتوانند که در قرارداد شرایط خاص…

پرسش

در خصوص قانون تجارت مباحثی را فرمودین که اگر شرکت بدهکار مالی باشد نمیتواند از اموال شخصی مدیر عامل برداشت کنند در صورتی میتوانند که در قرارداد شرایط خاص ذکر شود. سوال: آیا اگر شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد اداره مالیات میتواند به جز مسدود نمودن حساب مالی و اموال شرکت حساب شخصی افراد سهام دار را نیز مسدود کند؟(نامه ای از دادگاه برای بانک ارسال میشود که حساب های شخصی اعضای سهام دار مسدود شود) در هر دو صورت ممنون میشوم که بند قانونی آن را بفرمایید

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

در مورد مطالبات مالیاتی و مطالبات تامین اجتماعی و جرایم کیفری موضوع فرق میکند و مدیر عامل و هیات مدیره نیز میبایستی تاوان بدهند .

پاسخ ( 1 )

  1. در مورد مطالبات مالیاتی و مطالبات تامین اجتماعی و جرایم کیفری موضوع فرق میکند و مدیر عامل و هیات مدیره نیز میبایستی تاوان بدهند .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ