آیا مهندسین طراح (معمار، برق و مکانیک) و مهندس محاسب عمران متعهد در یک پروانه ساختمانی به لحاظ قانونی موظف به تهیه و مهر و امضا نمودن…

پرسش

آیا مهندسین طراح (معمار، برق و مکانیک) و مهندس محاسب عمران متعهد در یک پروانه ساختمانی به لحاظ قانونی موظف به تهیه و مهر و امضا نمودن بیش از یک مرحله نقشه هستند؟ به عبارتی اگر کارفرما _به هر دلیلی_نقشه های منضم به پروانه را تغییر دهد اعم از اینکه به خود مهندس متعهد در پرونده مراجعه کرده باشد یا نه:

۱_ مهندسین طراح و محاسب متعهد در پرونده مجاز به دریافت حق الزحمه جدید غیر از آنچه در مرحله اول دریافت کرده اند هستند؟در هر صورت (پاسخ مثبت یا منفی) چرا؟

۲_اگر پاسخ مثبت است چه مقدار؟
مطابق تعرفه مصوب یا کمتر و بیشتر؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان
کلیه این مواردی را که گفتید می بایستی در داخل متن قرارداد طراحی تان پیش بینی کنید آنگاه مطابق قراردادتان در شورای انتظامی یا محاکم قضایی به اختلاف فی مابین تان رسیدگی خواهد شد ،
اگر در قراردادتان موارد مذکور پیش بینی نشده باشد میبایستی در صورت تقاضای تغییرات مجدد نقشه ها با مالک صورتجلسه برای دریافت حق الزحمه جدید امضا نمائید . در صورتی که صورتجلسه ای نیز نداشته باشید نمی توانید حق الزحمه اضافه طراحی هایتان را بگیرید .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس جان
  کلیه این مواردی را که گفتید می بایستی در داخل متن قرارداد طراحی تان پیش بینی کنید آنگاه مطابق قراردادتان در شورای انتظامی یا محاکم قضایی به اختلاف فی مابین تان رسیدگی خواهد شد ،
  اگر در قراردادتان موارد مذکور پیش بینی نشده باشد میبایستی در صورت تقاضای تغییرات مجدد نقشه ها با مالک صورتجلسه برای دریافت حق الزحمه جدید امضا نمائید . در صورتی که صورتجلسه ای نیز نداشته باشید نمی توانید حق الزحمه اضافه طراحی هایتان را بگیرید .

  بهترین پاسخ
  انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ