پرسش
در صورتیکه نقشه زمین پس از اصلاحی، توسط نقشه بردار ارائه شود، برای ناظر معماری جهت کنترل بر(عرض گذر اصلاحی)،کدهای ارتفاعی و … قابل استناد است؟ پاسخ مهندس میررضوی سلام وقتی برای ساختمانی ناظر نقشه برداری وجود ندارد مسئولیت آن بر عهده ...
ادامه خواندن