پرسش
ناظر مکانیک ساختمانی هستم که در نقشه های ابلاغی نظام سونا ندار د در زمان پایان کار سونا بدون هماهنگی و اعلامی توسط مالک انجام شده حال مهندس ناظر تاسیسات چه اقدامی باید انجام دهد؟ پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام مهندس جان
ادامه خواندن