پرسش
اگر در حین اجرای ساختمان کارفرما مجری ساختمان را عوض کند تکلیف ناظر چیست و چه مرجعی این تغییر را باید تایید کند؟ پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام توجه کنید که بایستی مالک تعویض مجری ذیصلاح را کتبا به شما بعنوان ناظر ...
ادامه خواندن