پرسش
آیا نقشه های سازه و معماری و تاسیسات رو ناظر باید مهر و امضا کنه؟ پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام نیازی نیست نقشه ها را مهندس ناظر امضا کند ولی اگر شهرداری الزام کرد که ناظر نقشه ها را امضا کند باید ...
ادامه خواندن